Erovik Law Office

24. Sep 2023

Töövaidluskomisjoni poole pöördumine töövaidluses

Töövaidluskomisjon on kohtuväline organ, mis lahendab töösuhtest ehk töötajate ja tööandjate vahelisest suhtest tulenevaid vaidlusi erapooletult, efektiivselt, eesmärgipäraselt ja õigesti. Kui töösuhte poolte vahel on tekkinud erimeelsused, mida pooled ei ole võimelised ise lahendama, võib vaidluse lahendamiseks pöörduda töövaidluskomisjoni.
26. Jan 2023

Töölepingu lõpetamine koondamise tõttu

Vastavalt töölepingu seaduse (TLS) §-le 89 lõige 1 võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise […]
20. Oct 2022

Töövõtulepingu regulatsioonist seaduses

Töövõtulepinguga kohustub üks isik  ehk töövõtja valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö), teine isik ehk tellija aga maksma selle eest […]
26. Sep 2022

Võlgniku õiguste piiramine lapse elatise võlgnevuse korral

Aeg-ajalt võib ette tulla olukord, et mõni isik on väga ükskõikne elatise tasumise suhtes. Sellisel juhul tuleks vaadata täitemenetluse seadustiku poole, milles leiduvad mõningad võimalused, kuidas […]
30. Aug 2022

Käendusleping võib olla heade kommetega vastuolus

Laenu andmisel küsitakse reeglina tagatisi; niisama raha välja ei anta. Väga levinud isikliku tagatise liigiks on käendus (mõiste võlaõigusseaduse § 142). Käenduse andmise populaarsuse põhjuseks tundub […]
1. Aug 2022

Viimased muudatused füüsilise isiku pankroti (maksejõuetuse) osas

Viimased muudatused füüsilise isiku pankroti (maksejõuetuse) osas Alates 1. juulist jõustus Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus (lühend – FiMS). Seadus sätestab maksejõuetusavalduse esitamise ja läbivaatamise füüsilise isiku suhtes ning […]
17. May 2022

Osakapitali vähendamine osaühingus

Osaühingu kapitali vähendamise eesmärgid on tavaliselt järgmised: 1) viia äriühingust välja liigne kapital, näiteks vajatakse seda mingiteks uuteks investeeringuteks või 2) kahjumite katmine ja netovara piisavuse […]
9. May 2022

Elatise suuruse vähendamise võimalustest kohtus

Eluline olukord: isalt N on kohtu otsusega välja mõistetud 2019. aastal elatis oma lapsele X summas 292 eurot kuus. 2019. aastal läks isal N üldiselt majanduslikult […]
26. Feb 2022

Pankrotimenetluse raugemine

Vastavalt pankrotiseadusele on pankrot võlgniku kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus. Tavalise kulgemise korral lõpeb pankrotimenetlus pärast lõppjagamist menetluse lõpetamisega kohtu poolt. Sellega lõpeb pankrotiarest ja võlausaldajatele jääb õigus […]