Ühes blogis on minu kohta palju aastaid tagasi avaldatud valeinfot. Kas mul on võimalik nõuda sellise info eemaldamist blogist?

Jah, seda saab nõuda. Selleks tuleb esitada blogipidajale taotlus, et ta lõpetaks teie isikuandmete töötlemise. Seda küsimust reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus – GDPR). Vastavalt nimetatud määrusele on andmesubjektil õigus nõuda, et vastutav töötleja kustutaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad isikuandmed. Vastutav töötleja on kohustatud kustutama isikuandmed, kui kehtib vähemalt üks järgmistest asjaoludest: a) isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud; b) andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi; c) andmesubjekt esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid või andmesubjekt esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes. Juhul, kui blogi pidaja keeldub teie soovi täitmast, võite pöörduda enda õiguste kaitseks näiteks Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Võta meiega ühendust


Pakume oma klientidele kõige sobivamaid õiguslikke lahendusi, tehes panuse asjatundlikkusele ja personaalsele lähenemisele.

Võta ühendust