Nõustame ka pankrotiõigust puudutavas küsimustes. Vastavalt seadusele on pankrot võlgniku kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus. Võlgnik on maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine.

Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu ka siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine.

Saame aidata järgmiste dokumentide koostamisel: pankrotiavaldus, nõudeavaldus, samuti suhtlemisel kohtu ja pankrotihalduriga, aitama korraldada suhtlust võlausaldaja ja võlgniku vahel.

Nõustamine täitemenetlust puudutavates küsimustes. Sundtäitmine on riigi loodud mehhanism sundimaks inimest oma kohustust täitma. Sundtäitmise kaudu kindlustab riik ühiskonnas laiemas mõttes õigusrahu ja õiguskindlust.

Saame aidata suhtlemisel ja läbirääkimistel kohtutäiturite ja sissenõudjatega – esitada vastuväiteid, kaebust kohtutäituri tegevuse peale, nõuda välja andmeid ja infot, jälgida, et menetluse läbiviimine (nt arestimine, sissenõude pööramine) toimuks korrektselt jm.

Saame nõustada ja vajadusel esindada menetlusosalisi - nii võlgnikku kui sissenõudjat.

Võta meiega ühendust


Pakume oma klientidele kõige sobivamaid õiguslikke lahendusi, tehes panuse asjatundlikkusele ja personaalsele lähenemisele.

Võta ühendust