Maksetingimused ja hinnakiri


Tavapäraselt osutame õigusabi hinnaga 50 EUR - 100 EUR tund. 50 EUR: lihtsam nõustamine meili teel või videos, 100 EUR: keerukamad-mahukamad kohtuasjad. Viimasel ajal kohtuasjas abi hinnaga 60 - 80 EUR/tund. 

Kohtuasjade hinna kokkuleppimisel võetakse arvesse asja õiguslikku keerukust, selle mahukust, ajalisi võimalusi jm tegureid. Küsi pakkumist!

Klient kohustub tasuma osutatud teenuste eest, kui poolte vahel puudub teistsugune kokkulepe. Esmane konsultatsioon e-posti vahendusel võib olla tasuta, kuid see sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest ja poolte kokkuleppest. Tasumine toimub arve alusel.

Büroo ja klient võivad kokku leppida erinevates hinna arvestamise alustes: 1) ajatasu – tasu arvestatakse tehtud töötundide eest, minimaalne ühik on 0,5 h, 2) tulemustasu – klient maksab büroole kokkuleppelise baashinna, millele lisandub edukuspreemia sõltuvalt saavutatud tulemustest, 3) fikseeritud tasuna.

Bürool on õigus küsida uutelt klientidelt kuni 50% töö hinnast ettemaksuna. Tööd ei alustata enne ettemaksuarve laekumist.

 

Negatiivse krediidiajalooga ja võlgnevustega isikutele võib büroo teenuse osutamisest keelduda, samuti rakendatakse sellisel puhul ettemaksu 100%. Enne ettemaksu laekumist tööd ei alustata.

 

Kliendi kanda jäävad õigusteenusele lisanduvad kulud, mis tulenevad kliendi huvides tehtud toimingutest, nt riigilõiv, notaritasu, tõlkekulu, büroost välja sõitmine jms.

Kliendil on õigus büroolt saada ülevaate tehtud tööde ja ajaarvestuse kohta. Arvestus sisaldab kulunud aega, selle hinda, kogust, teenuste kirjeldust ja kogusummat.

Fikseeritud hindadega teenused


Inkasso ja võlgade sissenõudmine

Teenuse nimetus

Mida hõlmab?

Hinna kujunemine/tasu suurus

Inkasso 1. Maksekäsu menetluse algatamine ja läbiviimine

Avalduse esitamine, suhtlus kohtu ja vajadusel võlgnikuga, muud toimingud

 

 

1) Avalduse koostamine on 150 €.

Inkasso 2. Võlgniku vastu hagi esitamine kohtusse, esindamine kohtuasjas

1) Vajadus võib tekkida maksekäsu menetluse üleminekul hagimenetluseks. 


2) Eraldi nõudega hagi koostamine või esindamine menetluses

 

 

1) Hagi koostamine sõltub algdokumentide mahust ning on vahemikus 150-300 €/hagi


2) Efektiivse menetluse puhul (saadakse kätte võlg kas täielikult või osaliselt)  lisandub tulemustasu 5-10%; tulemustasu %-i suurus väheneb koos rahuldatud nõude suurenemisega 

Inkasso 3. Pankrotiavalduse esitamine kohtusse võlgniku vastu

1) Avalduse koostamine, esindamine menetluses 


2) Edasine suhtlus lahendi täitmiseks 

1) Avalduse koostamine sõltub algdokumentide mahust ning on vahemikus 150-300 €


2) Efektiivse menetluse puhul lisandub tulemustasu vastavalt kokkuleppele 

 

NB! Kokkuleppel kliendiga võime osutada ka vastandtoiminguid (nt nõudekirjale, maksekäsule või hagiavaldusele vastamine, äriühingu või eraisiku pankrotiavalduse koostamine), sellisel juhul on hind ja tingimused kokkuleppel. Huvide konflikti korral teenust ei osutata.

Võta meiega ühendust


Pakume oma klientidele kõige sobivamaid õiguslikke lahendusi, tehes panuse asjatundlikkusele ja personaalsele lähenemisele.

Võta ühendust