Maksetingimused ja hinnakiri


Õigusbüroo osutab teenuseid kehtestatud hinnakirja alusel. Büroo võib hinnakirja ühepoolselt muuta. Nimetatud juhul osutatakse kliendile teenust töö tellimise hetkel kehtinud hinnakirja alusel.

Ajatasu arvestus on tunnitasu põhine, ühe töötunni hind on 40 EUR (40€ /1h).

Kiirtöö (24h jooksul) töötunni hind 60 EUR. Eelkõige on tegemist üldise konsultatsiooni hinnaga, kohtuasjade hind lepitakse kokku eraldi. Kohtuasjade hinna kokkuleppimisel võetakse arvesse asja õiguslikku keerukust, selle mahukust, ajalisi võimalusi jm tegureid. Küsi pakkumist!

Klient kohustub tasuma osutatud teenuste eest, kui poolte vahel puudub teistsugune kokkulepe. Esmane konsultatsioon e-posti vahendusel võib olla tasuta, kuid see sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest ja poolte kokkuleppest. Tasumine toimub arve alusel.

Büroo ja klient võivad kokku leppida erinevates hinna arvestamise alustes: 1) ajatasu – tasu arvestatakse tehtud töötundide eest, minimaalne ühik on 0,5 h, 2) tulemustasu – klient maksab büroole kokkuleppelise baashinna, millele lisandub edukuspreemia sõltuvalt saavutatud tulemustest, 3) fikseeritud tasuna.

Bürool on õigus küsida uutelt klientidelt kuni 50% töö hinnast ettemaksuna. Tööd ei alustata enne ettemaksuarve laekumist.

 

Negatiivse krediidiajalooga ja võlgnevustega isikutele võib büroo teenuse osutamisest keelduda, samuti rakendatakse sellisel puhul ettemaksu 100%. Enne ettemaksu laekumist tööd ei alustata.

 

Kliendi kanda jäävad õigusteenusele lisanduvad kulud, mis tulenevad kliendi huvides tehtud toimingutest, nt riigilõiv, notaritasu, tõlkekulu, büroost välja sõitmine jms.

Kliendil on õigus büroolt saada ülevaate tehtud tööde ja ajaarvestuse kohta. Arvestus sisaldab kulunud aega, selle hinda, kogust, teenuste kirjeldust ja kogusummat.

Fikseeritud hindadega teenused


Inkasso ja võlgade sissenõudmine

Teenuse nimetus

Mida hõlmab?

Hinna kujunemine/tasu suurus

Inkasso 1. Maksekäsu menetluse algatamine ja läbiviimine

Avalduse esitamine, suhtlus kohtu ja vajadusel võlgnikuga, muud toimingud

 

Lahendi edastamine kohtutäiturile 

1) Avalduse koostamine on 150 €.

Inkasso 2. Võlgniku vastu hagi esitamine kohtusse, esindamine kohtuasjas

1) Vajadus võib tekkida maksekäsu menetluse üleminekul hagimenetluseks. 


2) Eraldi nõudega hagi koostamine või esindamine menetluses

 

Lahendi edastamine kohtutäiturile

1) Hagi koostamine sõltub algdokumentide mahust ning on vahemikus 100-300 €/hagi


2) Efektiivse menetluse puhul (saadakse kätte võlg kas täielikult või osaliselt)  lisandub tulemustasu 5-10%; tulemustasu %-i suurus väheneb koos rahuldatud nõude suurenemisega 

Inkasso 3. Pankrotiavalduse esitamine kohtusse võlgniku vastu

1) Avalduse koostamine, esindamine menetluses 


2) Edasine suhtlus lahendi täitmiseks 

1) Avalduse koostamine sõltub algdokumentide mahust ning on vahemikus 100-300 €


2) Efektiivse menetluse puhul lisandub tulemustasu vastavalt kokkuleppele 

 

NB! Kokkuleppel kliendiga võime osutada ka vastandtoiminguid (nt nõudekirjale, maksekäsule või hagiavaldusele vastamine, äriühingu või eraisiku pankrotiavalduse koostamine), sellisel juhul on hind ja tingimused kokkuleppel. Huvide konflikti korral teenust ei osutata.

Äriühingute teenuste hinnakiri:

Teenuse nimetus ja sisu

Tasu suurus eurodes

Osaühingu (äriühingu) likvideerimise läbiviimine: koostame vajalikud dokumendid, esitame need äriregistrile; vajadusel on meie jurist ka likvideerijaks

 

Hind kokkuleppel, alates 350

Äriühingute ühinemise või jagunemise läbiviimine: koostame vajalikud dokumendid, esitame need äriregistrile;

Hind kokkuleppel, alates 350

Äriühingu ümberkujundamine (nt AS-i muutmine OÜ-ks jms): koostame vajalikud dokumendid, esitame need äriregistrile;

Hind kokkuleppel, alates 350

Äriühingu asutamine

Hind kokkuleppel, alates 100

Dokumentide esitamine äriregistrile: aitame koostada dokumente ja esitada need Äriregistrile (organite otsused, protokollid, juhatuse vahetamine, andmete muutmine jms)

Hind kokkuleppel, alates 50

Kaubamärgi registreerimise teenused

Hind kokkuleppel, alates 200

 

 

 

Võta meiega ühendust


Pakume oma klientidele kõige sobivamaid õiguslikke lahendusi, tehes panuse asjatundlikkusele ja personaalsele lähenemisele.

Võta ühendust