Ärisuhetes on väga oluline, et poole õigused tehingutes oleksid igakülgselt kaitstud. Eelkõige toimubki oma õiguste kaitsmine hästi koostatud lepingute abil. Samas tuleb alati jälgida, et isik ise ei astuks sellistesse tehingutesse, mis panevad talle peale ebamõistlikke kohustusi, näevad ette rängad leppetrahvid või jaotuvad kohustused lepingus ülimalt ebaproportsionaalsuse. Juba Rooma õigusest kehtib põhimõte, et tsiviilõiguses tuleb ise tähelepanelik olla!

Saame aidata erinevate võlaõigusseaduses sätestatud lepinguliikide, näiteks müügi-, üüri-, laenu-, töövõtu-, käsunduslepingu jne projektide koostamisel. Teeme lepinguprojektidele õiguslikku analüüsi.

Nõustame samuti üldistes küsimustes nagu: tüüptingimused lepingus, lepingueelsed läbirääkimised, lepingu tõlgendamine, käendus ja garantii, lepingu täitmine, lepingu rikkumine, õiguskaitsevahendid, viivis, kahju hüvitamine, leppetrahv, nõuete loovutamine, lepingu lõpetamine jms. Osutame abi võlanõuete aegumise ja täitetoimingute küsimustes. Esindame kohtus lepingust tulenevate vaidluste puhul, sh hagivalduste koostamine, hagile vastamine, osalemine istungil jms asjaajamine.

Lisaks omame kogemust küsimuste puhul nagu õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamine. Sellised on näiteks: isiku au teotamine, muu hulgas ebakohase väärtushinnanguga, isiku nime või kujutise õigustamatu kasutamine, eraelu puutumatuse või muu isikliku õiguse rikkumine.

Isiklike õiguste rikkumine või isiku majandus- või kutsetegevusse sekkumine isiku või tema tegevuse kohta ebaõigete andmete avaldamise või faktilist laadi andmete mittetäieliku või eksitava avaldamisega on õigusvastane, kui avaldaja ei tõenda, et ta ei teadnud avaldamisel andmete ebaõigsusest või mittetäielikkusest ega pidanudki sellest teadma.

Võta meiega ühendust


Pakume oma klientidele kõige sobivamaid õiguslikke lahendusi, tehes panuse asjatundlikkusele ja personaalsele lähenemisele.

Võta ühendust