Erovik õigusbüroo õigusteenuste valdkonnad on järgmised: perekonna- ja pärimisõigus, lepinguõigus (võlaõigus), äriõigus, tööõigus, kinnisvaraõigus, korteriühistud, pankroti- ja täitemenetlusõigus, abi maksekäsu kiirmenetluses ja isikuandmete kaitse.


Oleme keskendunud peamiselt tsiviil- ja äriõigusest tulenevate probleemide lahendamisele. Aitame eelkõige varaliste vaidluste, lepingutest- ja töösuhetest tulenevate erimeelsuste korral, samuti abistame, kui on vajalik koostada äriühingute toimimiseks vajalikke dokumente ja teha toiminguid Äriregistris. Leiame lahendusi, kui on vaja kätte saada võlgu. Konsulteerime pankrotiõiguse küsimustes.


Perekonna- ja pärimisõigus

Nõustame kõigi perekonnaõigusega seotud küsimustes. Saame aidata, kui vajate abi järgmiste probleemide korral: abielu lõppemine ja lahutamine, abikaasade varasuhted (ühis- ja lahusvara), abieluvaraleping, ülalpidamine, elatise väljamõistmine, vanema õigused ja kohustused, suhtlusõigus, hooldusõigus, lapsendamine jms. Aitame koostada vajalikke dokumente, esindame läbirääkimistes ja kohtumenetluses. Nõustame ka pärimisõiguse küsimustes.


Tööõigus

Sageli selgub töövaidluste lahendamisel, et vaidlust oleks saanud vältida, kui juba esimesed sammud õigesti teha. Seega on parim võimalus mõelda võimalikult paljudele riskidele kohe alguses. Eriti oluline on ajakriitilisus – tihti tuleb töötajal või tööandjal anda oma vastus või seisukoht väga kiiresti, loetud päevade või tundidega. Asjakohane ekspertiis on sellises olukorras määrava tähtsusega. Pakume õigusabi nii töötajatele, kui tööandjatele.

Tööõiguse küsimused, milles saame kliente aidata on näiteks järgmised: töötaja ja tööandja õigused ja kohustused töösuhetes, töötasu ja palga probleemid, tööaja korraldus, puhkus, ametijuhendite ja kordade koostamine, töölähetus, konkurentsipiirang, leppetrahvid, vastutus, tööleping välismaalasega jms. Abistame töölepingu vormistamise, selle muutmise ning lõpetamise (ülesütlemise) korral. Koostame lisadokumente, näiteks hoiatuse, poolte kokkuleppe, ettevõtte ülemineku jms.

Omame pikaajalist kogemust töövaidluste lahendamisel nii vaidlusorganis, kui kohtus. Saame nõustada poolte läbirääkimistes ning rahumeelse lahenduse (kompromissi) leidmisel.


Lepinguõigus (võlaõigus)

Ärisuhetes on väga oluline, et poole õigused tehingutes oleksid igakülgselt kaitstud. Eelkõige toimubki oma õiguste kaitsmine hästi koostatud lepingute abil. Samas tuleb alati jälgida, et isik ise ei astuks sellistesse tehingutesse, mis panevad talle peale ebamõistlikke kohustusi, näevad ette rängad leppetrahvid või jaotuvad kohustused lepingus ülimalt ebaproportsionaalsuse. Juba Rooma õigusest kehtib põhimõte, et tsiviilõiguses tuleb ise tähelepanelik olla!

Saame aidata erinevate võlaõigusseaduses sätestatud lepinguliikide, näiteks müügi-, üüri-, laenu-, töövõtu-, käsunduslepingu jne projektide koostamisel. Teeme lepinguprojektidele õiguslikku analüüsi.

Nõustame samuti üldistes küsimustes nagu: tüüptingimused lepingus, lepingueelsed läbirääkimised, lepingu tõlgendamine, käendus ja garantii, lepingu täitmine, lepingu rikkumine, õiguskaitsevahendid, viivis, kahju hüvitamine, leppetrahv, nõuete loovutamine, lepingu lõpetamine jms. Osutame abi võlanõuete aegumise ja täitetoimingute küsimustes. Esindame kohtus lepingust tulenevate vaidluste puhul, sh hagivalduste koostamine, hagile vastamine, osalemine istungil jms asjaajamine.

Lisaks omame kogemust küsimuste puhul nagu õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamine. Sellised on näiteks: isiku au teotamine, muu hulgas ebakohase väärtushinnanguga, isiku nime või kujutise õigustamatu kasutamine, eraelu puutumatuse või muu isikliku õiguse rikkumine.

Isiklike õiguste rikkumine või isiku majandus- või kutsetegevusse sekkumine isiku või tema tegevuse kohta ebaõigete andmete avaldamise või faktilist laadi andmete mittetäieliku või eksitava avaldamisega on õigusvastane, kui avaldaja ei tõenda, et ta ei teadnud avaldamisel andmete ebaõigsusest või mittetäielikkusest ega pidanudki sellest teadma.

Abi maksekäsu kiirmenetluses

Koostame kliendi soovil ja tema antud info alusel maksekäsu kiirmenetluse avalduse, samuti saame aidata makseettepanekule vastamisel ning maksekäsu vaidlustamisel või esindada kohtus toimuvas hagimenetluses.


Kinnisvaraõigus

Oskame Teid aidata kõigis küsimustes, mis puudutavad kinnisvara ostmist ja müümist, samuti kinnisvara väljaüürimist (nii ärikinnisvara kui korterid). Aitame analüüsida ja koostada lepinguid, nõustame notariaalsete tehingute sõlmimise juures. Omame vajalikku kogemust kaasomandi lõpetamise kohtulikus menetluses, samuti saame aidata asja reaalosadeks jagamise, teisele kaasomanikule hüvitise määramise, enampakkumise korraldamise jms probleemide korral.


Meie teenus hõlmab ka nõustamist seoses asjaõiguslike tagatiste seadmisega, st küsimused nagu pandiõigus, hüpoteegid, kommertspandid, üürileandja pandiõigus jms. Nõustame kinnistusraamatu kandeid, servituute, hoonestusõigust, naabrusõiguseid jm puudutavates asjades.


Äriõigus

Saame aidata kõigis küsimustes, mis puudutavad äriühingute tegevusi ja juhtimist. Äriühingute liigid on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. Nõustame järgmistes küsimustes: ärinime valik, äriregistri toimingud ja kanded, äriühingute asutamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine. Koostame vajalikud dokumendid ja abistame asjaajamisel, samuti suhtlemisel äripartnerite või kolmandate isikutega. Äriühingute dokumendid võivad olla järgmised: põhikiri, avaldused, juhtimisotsused (nt osanike või juhatuse otsus), aruanded, kapitali sissemakse ja suuruse muutmine, vara vähenemine, ärisaladus, lõpetamine ja likvideerimine jms. Pakume oma teenuseid nii „täispaketina“ (st teeme ise kõike toimingud ja dokumendid), kui võime koostada ka mõne üksiku dokumendi või teha tegevuse, mida klient eraldi soovib


Pankroti- ja täitemenetlusõigus

Nõustame ka pankrotiõigust puudutavas küsimustes. Vastavalt seadusele on pankrot võlgniku kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus. Võlgnik on maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu ka siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine.

Saame aidata järgmiste dokumentide koostamisel: pankrotiavaldus, nõudeavaldus, samuti suhtlemisel kohtu ja pankrotihalduriga, aitama korraldada suhtlust võlausaldaja ja võlgniku vahel.

Nõustamine täitemenetlust puudutavates küsimustes. Sundtäitmine on riigi loodud mehhanism sundimaks inimest oma kohustust täitma. Sundtäitmise kaudu kindlustab riik ühiskonnas laiemas mõttes õigusrahu ja õiguskindlust. Saame aidata suhtlemisel ja läbirääkimistel kohtutäiturite ja sissenõudjatega – esitada vastuväiteid, kaebust kohtutäituri tegevuse peale, nõuda välja andmeid ja infot, jälgida, et menetluse läbiviimine (nt arestimine, sissenõude pööramine) toimuks korrektselt jm. Saame nõustada ja vajadusel esindada menetlusosalisi - nii võlgnikku kui sissenõudjat.


Isikuandmete kaitse

Nõustame kliente ka isikuandmete kaitse küsimuste puhul. Näiteks olukorrad, kuid keegi on ilma Teie nõusolekuta kasutanud Teie isikuandmeid, neid töödelnud kas enda blogis või kodulehel. Saame aidata nõuekirja koostamisel, läbirääkimistel lubamatu töötlemise lõpetamiseks, samuti kaebuse koostamisel Andmekaitse Inspektsiooni.

Võta meiega ühendust


Pakume oma klientidele kõige sobivamaid õiguslikke lahendusi, tehes panuse asjatundlikkusele ja personaalsele lähenemisele.

Võta ühendust