Eraõiguslike võlgade aegumisest 2021. aastal

Pankrotiavalduse esitamisest võlausaldaja poolt
7. dets. 2020
Kuidas läbi viia osaühingu likvideerimine?
4. jaan. 2021
Pankrotiavalduse esitamisest võlausaldaja poolt
7. dets. 2020
Kuidas läbi viia osaühingu likvideerimine?
4. jaan. 2021
Show all

Eraõiguslike võlgade aegumisest 2021. aastal

Meie õigusbüroo poole on pöördunud isikuid, kes soovivad teada, kuidas järgmisel, 2021. aastal õiguslikult otstarbekalt talitada, kui mingi tema vana võlg (näiteks tehtud kohtuotsus aastal 2009) aegub? Selgitame seda olukorda järgminevalt ka meie blogis.

Aegumise mõistest

Aegumise kui mõiste aluseks on arusaam, et olemasolevad nõuded, mida ei ole pikema aja jooksul maksma pandud, peavad õigusrahu ja õiguskindluse tagamise huvides taanduma. Võlgnik ei pea seisma silmitsi nõuetega, mille pikaajalise mitteesitamise tagajärjel on tema tõendamisvõimalused kahanenud ja mille välja nõudmise võimalused on aja jooksul ilmselt samuti halvenenud. Võlgniku huvide teatav eelistamine võlausaldaja huvidele on sellises olukorras õigustatud põhjusel, et võlausaldaja on nõude maksmapanekuga ise ülemäära viivitanud. Aegumise mõiste on sätestatud tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 142 lõikes 1 ja selle kohaselt aegub nõue ehk õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Aegunud nõude näol on tegemist mittetäieliku kohustusega võlaõigusseaduse mõttes – võlgnik võib sellise kohustuse täita ja võlausaldaja võib selle täitmist nõuda, kuid täitmisnõuet maksma panna võimalik ei ole.

Üldine aegumistähtaeg on kolm aastat

Nagu nähtub TsÜS-i sõnastusest, alluvad aegumisele nõuded, millega nõutakse teo tegemist või sellest hoidumist ehk nõudeõigused. Aegumistähtaja ennistamine ei ole võimalik, kuid samas võib aegumine teatud asjaolude esinemisel peatuda või katkeda. Kuna tehingust tuleneva nõude aegumise algus on reeglina seotud nõude sissenõutavusega, siis eriti juhul, kui asjas on esitatud mitu nõuet, võivad neile vastavalt asjaoludele kohalduda erinevad aegumise sätted. Seepärast on väga oluline pooltevaheliste suhete õige kvalifitseerimine. Tehingust tuleneva nõude üldine aegumistähtaeg on kolm aastat (TsÜS § 146 lg 1). Nõude üldine aegumistähtaeg kehtib juhul, kui seadusega ei ole määratud muud tähtaega. Samas näiteks ehitise puuduse tõttu töövõtulepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on viis aastat. Seadusest tuleneva nõude aegumistähtaeg on kümme aastat selle nõude sissenõutavaks muutumisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Millal algab aegumistähtaeg?

Vastavalt seadusele algab aegumistähtaeg nõude sissenõutavaks muutumisega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui õigustatud isik võib nõuda teiselt isikult teatud teost hoidumist, algab teost hoidumise nõude aegumistähtaeg kohustuse rikkumisest. Nõue muutub sissenõutavaks alates ajahetkest, mil õigustatud isikul on õigus nõuda nõudele vastava kohustuse täitmist. Kokkulepitud tasu maksmise nõude aegumistähtaeg algab selle aasta lõppemisest, mil nõue muutub sissenõutavaks. Kui nõue muutub sissenõutavaks arve esitamisega, algab nõude aegumistähtaeg selle kalendriaasta lõppemisest, mil õigustatud isik võib arve esitada.

Oluline kuupäev – 05.04.2021

Selgitame, et tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 157 lg 1 kuni 05.04.2011 kehtinud redaktsiooni järgi oli aegumistähtajaks 30 aastat kohtuotsuse jõustumisest, 04.05.2011 jõustunud redaktsioon sätestas aegumistähtajaks aga 10 aastat. Rakendusseaduse järgi kohaldatakse TsÜS § 157 lg-s 1 aegumise kohta sätestatut ka enne 05.04.2011 tekkinud aegumata nõuetele. Riigikohus pidas võimalikuks, et enne 01.03.2011 tekkinud aegumata nõuetele hakkas 01.03.2011 kulgema 10 aasta pikkune aegumistähtaeg (lahend asjas nr 3-2-1-116-13). Hiljem parandas seadusandja ka ebatäpsuse rakendusseaduses, asendades kuupäeva 01.03.2011 kuupäevaga 05.04.2011. Niisiis saab öelda, et enne 05.04.2011 jõustunud kohtuotsuste (nn vanad kohtuotsused) puhul hakkas uus 10-aastane aegumistähtaeg kulgema 05.04.2011, mistõttu aeguvad sellised nõuded 05.04.2021 (eeldusel, et aegumine ei ole pärast 05.04.2011 katkenud). Seega hakkas kohtuotsuse puhul uus 10 aasta pikkune aegumistähtaeg kulgema 05.04.2011. Seega aeguvad aastatel 2002 – 2011 täitemenetlusse antud nõuded (va elatise võlad ja kahjukannataja nõuded) 05.04.2021.

Mis hakkab toimuma 2021?

Nagu hästi teada, siis aeguvad 2021. aasta aprillis umbes 85 000 täitedokumendist tulenevat eraõiguslikku nõuet. Selleks et tunnistada nõue aegunuks, on võlgnikul õigus esitada kohtule sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi koos võimaliku hagi tagamise taotlusega. Samas kardetakse, et selline lahendus võib võlgnike jaoks olla juriidiliselt keeruline ja ka kallis. Kardetakse, et selline dokumentide mass võib kohtud „ummistada“. Samas tuleks ikkagi öelda, et tegemist paljude isikute jaoks on olulise leevendusega, mis aitab neil oma asjad paremini korda saada ja eluga edasi minna. Ilmselt tekkisid sellised võlad aastatetaguse majanduskriisi tõttu.

Kui käesolev teema on Teie jaoks oluline ning soovite rohkem nõu, siis palun võtke meie õigusbürooga ühendust. Oleme valmis meelsasti Teid aitama! Samuti saame aidata koostada kohtusse sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi.

Kasutatud kirjandus: Margit Vutt. Aegumine tsiviilõiguses. Kohtupraktika analüüs. Riigikohus 2009.